Tulong Pinansyal sa COVID-19 para sa Imigrante sa Washington

Mag-apply hanggang Nobyembre 14, 2022 at maaari kang makakuha ng hindi bababa sa $1,000

Tulong Pinansyal sa COVID-19 para sa Imigrante sa Washington

Mag-apply hanggang Nobyembre 14, 2022 at maaari kang makakuha ng hindi bababa sa $1,000

 • Maaari kang mag-apply kung ikaw ay higit sa 18 taong gulang, naninirahan sa Estado ng Washington, ikaw ay hindi maaaring makakuha ng pederal na mga pondong insentibo o insurance sa kawalan ng trabaho dahil sa iyong katayuan sa imigrasyon, at nakaranas ka ng kahirapan dahil sa pandemya sa COVID-19.
 • Ligtas na mag-apply. Walang impormasyon ang mapupunta sa pamahalaan, at hindi dapat iangkop ang iyong aplikasyon na bahagi ng panuntunan sa pampublikong pananagutan (public charge rule).
 • Maaari kang mag-apply sa Espanyol, Ingles, Intsik, Koreano, o Tagalog, o tumawag upang humingi ng tulong sa iba pang mga wika.

Sino ang Maaaring Mag-apply

Para mag-apply, dapat ikaw ay:

Nakatira sa Washington sa panahong na nag-apply ka, at ang pera ay maaari lamang ipadala sa isang address sa Washington

Hindi bababa sa 18 taong gulang sa panahong nag-apply ka

Malubhang naapektuhan ng pandemya
Maaaring kasama rito ang pagkabawas ng mga oras sa trabaho, pagkawala ng iyong trabaho, pagkahawa ng virus, o pangangalaga para sa isang miyembro ng pamilya na nahawa nito

Hindi maaaring tumanggap ng insurance sa kawalan ng trabaho o pederal na mga pondong insentibo
Ang mga refugee, taong pinagkalooban ng asilo, migrante ng COFA, tumatanggap ng DACA, at iba pang mga tao na may legal na awtorisasyon upang magtrabaho sa Estados Unidos ay hindi maaaring mag-apply para sa pondong ito.

Maaari ka pa ring mag-apply kung:

Tumanggap ka ng pondo noong nakaraang pagkakataon

Kung nag-apply ka sa pondo noong 2020 o 2021, maaari kang mag-apply muli para sa karagdagang pondo – tumanggap ka man o hindi noong nakaraang pagkakataon.

Ang ibang miyembro ng iyong kabahayan ay nag-apply

Lahat ng miyembro ng iyong kabahayan na karapat-dapat para sa pondo at mas matanda sa 18 taong gulang ay maaaring mag-apply. Bawat tao sa kabahayan ay dapat magkumpleto ng kanilang sariling indibidwal na aplikasyon.

Paano Mag-apply

Maaari kang mag-apply online ngayon sa Espanyol, Ingles, Intsik, Koreano, o Tagalog.
Ang aplikasyon ay magtatagal ng 20 minuto hanggang isang oras para makumpleto.

Mga Dokumentong Kakailanganin Mo

Upang mag-apply, kakailanganin mo ng malinaw na larawan o PDF na kopya ng isa sa mga dokumentong ito: Hindi maaaring walang bisa ito, at dapat nagsasaad ng iyong buong pangalan at iyong kasalukuyang address ng tirahan sa Estado ng Washington:

 • Kard ng pagkakakilanlan sa Estado ng Washington
 • Lisensya sa pagmamaneho sa Estado ng Washington
 • Pagpapatala sa paaralan para sa iyong mga anak
 • Anumang mga singil o bill sa utility, gastos-medikal, o telepono
 • Ulat mula sa insurance
 • Ulat mula sa bangko
 • Dokumento ng buwis (tax return) para sa taong 2020 o 2021
 • Dokumento ng sahod mula sa employer
 • Resibo ng upa
 • Anumang opisyal na mga dokumento ng pamahalaan na nagsasaad ng iyong buong pangalan at kasalukuyang address sa Estado ng Washington

Sa halip na wala kayo ng isa sa mga dokumentong ito, maaari ninyong isumite ang pormularyong ito. Tanungin ang isang nasa organisasyon ng komunidad, ang inyong tagapag-renta, o isang pinuno ng relihiyon na kumpletuhin ito at pirmahan. Kinakailangan nilang inotaryo ito.

Kung kailangan mo ng suporta sa iyong aplikasyon, mayroong mga organisasyong na makatutulong sayo.

Pagkuha ng Iyong Pera

Maaari mong ipadala ang kabayaran sa ibang address mula sa iyong address ng tirahan

Ang iyong mailing address ay maaaring isang P.O. box, o anumang address kung saan ka tumatanggap ng iyong koryo o liham, o kung saan mas komportable kang tumanggap nito. Ang mailing address na ito ay dapat nasa estado ng Washington.

Ang mga tseke at prepaid card ay ipapadala sa Enero 2023.

Pagkatapos mong mag-apply, makatatanggap ka ng mga update sa email at text sa Ingles o Espanyol. Sa pagitan ng Disyembre 2022 at Enero 2023, makatatanggap ka ng update kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan o hindi. Kung ikaw ay aprubado, ang pera ay ipapadala sa iyo.

Kaligtasan at Karagdagang Impormasyon

Hindi makikita ng pamahalaan ang iyong impormasyon.

Walang personal na impormasyon sa iyong aplikasyon ang kailanman boluntaryong ibabahagi sa pamahalaan, Immigration and Customs Enforcement (ICE), o tagapagpatupad ng batas.

Hindi dapat iangkop ang iyong aplikasyon na maging bahagi ng panuntunan sa pampublikong pananagutan (public charge rule).

Hindi dapat maapektuhan ng perang ito ang pagkuha mo ng iyong green card sa hinaharap.

Hindi mo kailangang bayaran ang perang ito. Hindi nito maaapektuhan ang iyong mga buwis.

Lahat ng mga kabayaran sa pondong ito ay nauuri bilang tulong sa sakuna sa ilalim ng IRS at hindi dapat kasama sa binubuwisang kita.

Ang pondong ito ay pinangangasiwaan ng mga organisasyon sa komunidad na pinamumunuan ng mga imigrante.

Ang Network ng Pagkakaisa ng mga Imigrante sa Washington (Washington Immigrant Solidarity Network o WAISN) at iba pang mga organisasyon sa komunidad ay tumutulong na suportahan at pangasiwaan ang pondong ito. Makikita mo ang mga ito rito. 

Laging libre ang mag-apply.

Kung may humihiling sa iyo na bayaran sila para tulungan kang punan ang aplikasyon, isa itong scam. Huwag tumugon sa kanila. Hindi mo kailangang magbayad para sa tulong sa pag-apply para sa pondo.

Kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon?

 

Maaaring tumulong ang mga organisasyon ng komunidad na kayo’y makapag-apply sa iba‘t-ibang wika. I-klik sa inyong wika upang makahanap ng tulong, o tumawag sa 844-620-1999.

Espanyol

Casa Latina

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish, Pierce Counties
Varied Hours
‪(206) 289-0184‬

Kitsap Immigrant Assistance Center

Languages:
Spanish, English, Mam, Q’anjob’al

Kitsap, Mason Counties
Hours: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
(360) 277-6470

Our Place, Nuestra Casa Multicultural Center

Languages:
Spanish, English, Chuukese

Clark, Cowlitz Counties
Tue-Sat 12:00pm-5:30pm
(360) 718-7454
(360) 353-3235
mbarrera.opncmcc@gmail.com

The Support Center

Languages:
Spanish, English

Okanogan County
Mon-Fri 8:00am-5:00pm
(509) 826-3221
mamelong@thesupportcenter.org

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Centro Americano

Languages:
Spanish, English, Garifuna

King County
Hours: 2:00pm-8:00pm
(206) 851-6925
yoelinconnor@gmail.com

Villa Comunitaria

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Fri 9:00am-5:00pm, Sat 9:30am-3:30pm
(206) 767-7445
info@villacomunitaria.org

Central Washington Justice For Our Neighbors

Languages:
Spanish, English

Kittitas County and Walla Walla County
Mon-Fri 4:00pm-8:00pm, Sat-Sun 8:00am-8:00pm
(509) 699-6037
(509) 699-6018
wirf@cwjfon.org

Nuestra Casa

Languages:
Spanish, English

Yakima County
Mon-Fri 9:00am-4:00pm
(509) 439-8583
wirf@nuestracasawa.org

Colectiva Legal del Pueblo

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Tue: Thu-Fri 9:00am-5:00pm (closed Wed)
(206) 931-1514
info@colectivalegal.org

Teenagers Plus

Languages:
English, Swahili, Bantu Languages

King County
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(206) 446-9031
tiplus.org@gmail.com

Latino Educational Training Institute

Languages:
Spanish, English

Snohomish County, Lynnwood
Mon-Fri: 5:00pm-10:00pm
Sat: 8:00am-3:00pm
(206) 659-1857 (cell)
(425) 775-2688 (office)
maria@letiwa.org

Hispanic Business / Professional Association

Languages:
Spanish, English

Spokane, Adams, Grant, Okanogan, Douglas, Whitman, Pend Oreille, Stevens, Walla Walla
Mon-Fri: 10am-6:30pm
Sat: 10:00am-3:00pm
(509) 557-0566
(509) 416-5468
office@hbpaofspokane.org

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

CAFE: Community for the Advancement of Family Education

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Okanogan, Grant, Ferry Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 903-3900
info@wenatcheecafe.org

Wenatchee for Immigrant Justice

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Grant, Okanogan Counties
Mon-Fri: 8am-8pm
(509) 761-9187‬
(509) 237-8120
wij.wirf@gmail.com

Comunidades Sin Fronteras

Languages:
Spanish, English, Nahutl, Mizteco Alto y Bajo, Tagobal, Amozco, Man

Grant, Kittitas, Yakima, Franklin, Adams, Benton, Okanogan, Douglas, Chelan Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 797-1484
comunidadessinfronteraswa@gmail.com

Unidos Nueva Alianza (Latinos Unidos Grant County)

Languages:
Spanish, English, Mixteco Alto y Bajo

Grant, Adams, Douglas, Chelan, Okanogan, Kittitas, Yakima, Franklin Counties
Mon-Fri 8:00am-8:00pm
‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637

una.wirf@gmail.com

Hispanic Disability Support WWA (Pasitos Gigantes)

Languages:
Spanish, English

Clark, Klickitat, Skamania, Cowlitz Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(360) 583-0792
(564) 219-6384
(564) 219-6385
info@pasitosgigantes.org

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

Centro Cultural Mexicano

Languages:
Spanish, English

King & Snohomish Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(425) 896-7067
info@centroculturalmexicano.org

La Oficina (Centro de Servicios Comunitarios Yakima)

Languages:
Spanish, English

Yakima
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(509) 225-9921
info@laoficina.biz

Lutheran Community Service NW

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish Counties
Angle Lake Community Resource Center:King County
Everett Community Resource Center: In-person Tuesdays and Thursdays 9:00am-5:00pm
Everett Community Resource Center: Snohomish County
In-person Monday, Wednesday and Thursday 9:00am-5:00pm
(206) 816-3250
(425) 513-2880
alcrc@lcsnw.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
English, Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Ingles

Casa Latina

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish, Pierce Counties
Varied Hours
‪(206) 289-0184‬

Kitsap Immigrant Assistance Center

Languages:
Spanish, English, Mam, Q’anjob’al

Kitsap, Mason Counties
Hours: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
(360) 277-6470

Our Place, Nuestra Casa Multicultural Center

Languages:
Spanish, English, Chuukese

Clark, Cowlitz Counties
Tue-Sat 12:00pm-5:30pm
(360) 718-7454
(360) 353-3235
mbarrera.opncmcc@gmail.com

The Support Center

Languages:
Spanish, English

Okanogan County
Mon-Fri 8:00am-5:00pm
(509) 826-3221
mamelong@thesupportcenter.org

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Centro Americano

Languages:
Spanish, English, Garifuna

King County
Hours: 2:00pm-8:00pm
(206) 851-6925
yoelinconnor@gmail.com

Villa Comunitaria

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Fri 9:00am-5:00pm, Sat 9:30am-3:30pm
(206) 767-7445
info@villacomunitaria.org

Central Washington Justice For Our Neighbors

Languages:
Spanish, English

Kittitas County and Walla Walla County
Mon-Fri 4:00pm-8:00pm, Sat-Sun 8:00am-8:00pm
(509) 699-6037
(509) 699-6018
wirf@cwjfon.org

Pacific Islander Community Association of WA

Languages:
English, Chuukese, Chamorro, Fijian, Tongan, Samoan, Kosraean, Papuan

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 686-5221
contact@picawa.org

Nuestra Casa

Languages:
Spanish, English

Yakima County
Mon-Fri 9:00am-4:00pm
(509) 439-8583
wirf@nuestracasawa.org

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Colectiva Legal del Pueblo

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Tue: Thu-Fri 9:00am-5:00pm (closed Wed)
(206) 931-1514
info@colectivalegal.org

Latino Educational Training Institute

Languages:
Spanish, English

Snohomish County, Lynnwood
Mon-Fri: 5:00pm-10:00pm
Sat: 8:00am-3:00pm
(206) 659-1857 (cell)
(425) 775-2688 (office)
maria@letiwa.org

Hispanic Business / Professional Association

Languages:
Spanish, English

Spokane, Adams, Grant, Okanogan, Douglas, Whitman, Pend Oreille, Stevens, Walla Walla
Mon-Fri: 10am-6:30pm
Sat: 10:00am-3:00pm
(509) 557-0566
(509) 416-5468
office@hbpaofspokane.org

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

Korean Community Service Center

Languages:
Korean, English

King, Snohomish, and Pierce
Mon-Fri: 9:30am-4:30 pm
(425) 776-2400
kcscseattle@hotmail.com

CAFE: Community for the Advancement of Family Education

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Okanogan, Grant, Ferry Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 903-3900
info@wenatcheecafe.org

APIC South Puget Sound

Languages:
English, Chinese, Tagalog. May offer other API language assistance upon request

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-4pm
(323) 609-5757
apic.southpugetsound@gmail.com

Wenatchee for Immigrant Justice

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Grant, Okanogan Counties
Mon-Fri: 8am-8pm
(509) 761-9187‬
(509) 237-8120
wij.wirf@gmail.com

Comunidades Sin Fronteras

Languages:
Spanish, English, Nahutl, Mizteco Alto y Bajo, Tagobal, Amozco, Man

Grant, Kittitas, Yakima, Franklin, Adams, Benton, Okanogan, Douglas, Chelan Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 797-1484
comunidadessinfronteraswa@gmail.com

Unidos Nueva Alianza (Latinos Unidos Grant County)

Languages:
Spanish, English, Mixteco Alto y Bajo

Grant, Adams, Douglas, Chelan, Okanogan, Kittitas, Yakima, Franklin Counties
Mon-Fri 8:00am-8:00pm
‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637
una.wirf@gmail.com

Washington West African Center

Languages:
English, French, Mandinka, Wollof, Fula, Jola, Twi, Egbo, Yoruba, Sarahuleh, Serer, Hausa

Snohomish, King, Clark County
Mon-Fri 9:00am-6:00pm
(253) 235-2132
info@wawac.org

Hispanic Disability Support WWA (Pasitos Gigantes)

Languages:
Spanish, English

Clark, Klickitat, Skamania, Cowlitz Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(360) 583-0792
(564) 219-6384
(564) 219-6385
info@pasitosgigantes.org

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Centro Cultural Mexicano

Languages:
Spanish, English

King & Snohomish Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(425) 896-7067
info@centroculturalmexicano.org

La Oficina (Centro de Servicios Comunitarios Yakima)

Languages:
Spanish, English

Yakima
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(509) 225-9921
info@laoficina.biz

Lutheran Community Service NW

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish Counties
Angle Lake Community Resource Center:King County
Everett Community Resource Center: In-person Tuesdays and Thursdays 9:00am-5:00pm
Everett Community Resource Center: Snohomish County
In-person Monday, Wednesday and Thursday 9:00am-5:00pm
(206) 816-3250
(425) 513-2880
alcrc@lcsnw.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
English, Swahili, French, Lingala, Kikongo, Kiboa, Chichewa, Nyanja, Bemba, Lozi, Kisii, Luo, Kitetela, Tshiluba, Portuguese, Kikuyu, Tigrinya, Shona

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com

Within Reach

Languages:
English, Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Mga wika sa Asya

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Korean Community Service Center

Languages:
Korean, English

King, Snohomish, and Pierce
Mon-Fri: 9:30am-4:30 pm
(425) 776-2400
kcscseattle@hotmail.com

APIC South Puget Sound

Languages:
English, Chinese, Tagalog. May offer other API language assistance upon request

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-4pm
(323) 609-5757
apic.southpugetsound@gmail.com

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
English, Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Mga wika sa Africa

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Teenagers Plus

Languages:
English, Swahili, Bantu Languages

King County
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(206) 446-9031
tiplus.org@gmail.com

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

Washington West African Center

Languages:
English, French, Mandinka, Wollof, Fula, Jola, Twi, Egbo, Yoruba, Sarahuleh, Serer, Hausa

Snohomish, King, Clark County
Mon-Fri 9:00am-6:00pm
(253) 235-2132
info@wawac.org

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Center for Multicultural Health

Languages:
Amharic, Tigrinya, Bemba, Kiswahili, Kikuyu, Luo

Seattle
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 461-6910 ext.200
tina@cschc.org

Ethiopian Community in Seattle

Languages:
Amharic

Seattle
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 825-4254
info@ecseattle.org

Horn of Africa

Languages:
Amharic, Afaan Oromo, Tigrigna, Somali

Seattle, Kent
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 760-5071
info@hoas.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
English, Swahili, French, Lingala, Kikongo, Kiboa, Chichewa, Nyanja, Bemba, Lozi, Kisii, Luo, Kitetela, Tshiluba, Portuguese, Kikuyu, Tigrinya, Shona

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com

Within Reach

Languages:
English, Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Mga wika sa Isla Pasipiko

Pacific Islander Community Association of WA

Languages:
English, Chuukese, Chamorro, Fijian, Tongan, Samoan, Kosraean, Papuan

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 686-5221
contact@picawa.org

APIC South Puget Sound

Languages:
English, Chinese, Tagalog. May offer other API language assistance upon request

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-4pm
(323) 609-5757
apic.southpugetsound@gmail.com

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
Spanish, English
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Middle East at India

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
Spanish, English
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Iba pang mga wika

Kitsap Immigrant Assistance Center

Languages:
Spanish, English, Mam, Q’anjob’al

Kitsap, Mason Counties
Hours: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
(360) 277-6470

Our Place, Nuestra Casa Multicultural Center

Languages:
Spanish, English, Chuukese

Clark, Cowlitz Counties
Tue-Sat 12:00pm-5:30pm
(360) 718-7454
(360) 353-3235
mbarrera.opncmcc@gmail.com

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Centro Americano

Languages:
Spanish, English, Garifuna

King County
Hours: 2:00pm-8:00pm
(206) 851-6925
yoelinconnor@gmail.com

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

Comunidades Sin Fronteras

Languages:
Spanish, English, Nahutl, Mizteco Alto y Bajo, Tagobal, Amozco, Man

Grant, Kittitas, Yakima, Franklin, Adams, Benton, Okanogan, Douglas, Chelan Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 797-1484
comunidadessinfronteraswa@gmail.com

Unidos Nueva Alianza (Latinos Unidos Grant County)

Languages:
Spanish, English, Mixteco Alto y Bajo

Grant, Adams, Douglas, Chelan, Okanogan, Kittitas, Yakima, Franklin Counties
Mon-Fri 8:00am-8:00pm

‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637

una.wirf@gmail.com
Mon-Fri 8:00am-8:00pm
‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637
una.wirf@gmail.com

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 6:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
English, Swahili, French, Lingala, Kikongo, Kiboa, Chichewa, Nyanja, Bemba, Lozi, Kisii, Luo, Kitetela, Tshiluba, Portuguese, Kikuyu, Tigrinya, Shona

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com

Within Reach

Languages:
Spanish, English
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Mga Katuwang sa Outreach

Salamat sa pagbahagi ng impormasyon tungkol sa Tulong Pinansyal sa COVID-19 para sa Imigrante sa Washington! Dito, makikita mo ang mga gabay sa pagkalat ng mensahe, flyer, post sa social media, at mga video.

MAG-DOWNLOAD NG MGA MATERYALES